रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । 

आ.बा. २०७५/७६ को लागि बार्षिक नीती तथा कार्यक्रम (नगर बिकास समग्र बिषयगत क्षेत्रको जम्मा बजेट)