सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

पदको नाम : रेडियोग्राफर (तह ५)

 संख्या : १ (एक)

कार्यविवरण यसै साथ रहेको जानकारी अनुरोध छ.

सुचिकरण हुन आउने सम्बन्धमा ।