रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । रामेछाप नगरपालिकामा यहाँहरुलार्इ हार्दिक स्वागत गर्दछाै । 

२०७४/७५ को नगर सभामा उप-प्रमुख श्री सृजना खड्काले पेश गर्नु भएको बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तब्य