FAQs Complain Problems

समाचार

भंगेरीबाट रामेछाप बजारको दृष्य

Read More

नगर सभा सदस्य

Read More

सुकाजोर फुटबल स्टेडियम

Read More

नयाँ जारी गरिएको नेपालको नक्सा

Read More

पुरानो रामेछाप बजार

Read More

News & Notices

जन प्रतिनिधि

Labashree Neupane
Mayor
labashreeneupane1@gmail.com
048-400117/ 9854057244/ 9851157244
Bal Kumari Karki Thapa
Deputy Mayor
balkumarikarki221@gmail.com
048-400118 /9854057245 /9844148124

प्रवक्ता

समिर कार्की
ramechhapmun07@gmail.com
९८५४०४३०११

पदाधिकारी

Mitra Prasad Ghimire
Chief Admistrative Officer
ramechhapmun@gmail.com
048-400116 / 9854049111

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- एक दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १६०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रस्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
२. मोहियानी अस्थायी निस्साको सक्कल र प्रतिलिपि–१ प्रति
३. जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि –१ प्रति
४. नागरिकताको प्रतिलिपि–१ प्रति
५. तिरो तिरेको रसिदको प्रतिलिपि (चालु आ.व. को)

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- एक दिन (सर्जमिन पश्चात)
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २१०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. अनुसुची अनुसारको निवेदन फाराम
२. मृतकका नातेदारहरु(हकदारहरु)को ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि–१ प्रति
३. मृतकको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्र्तिलिपि –१ प्रति
४. वडाको किटानी सर्जमिन मुचुल्का
५. मृतकका नातेदारहरु(हकदारहरु)को फोटो३÷३प्रति
६. मृतक तथा निवेदकहरुको नागरिकता अन्यत्रको भएमा बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि –१÷१ प्रति
७. मृतकको नातेदारहरु(हकदारहरु) सबै उपस्थित हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- एक दिन (सर्जमिन पश्चात)
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २१०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रस्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
२. सम्बन्धित व्यक्तिहरुको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि १।१ प्रति
३. न.पा.बाहिरका ना.प्र.पं भएका बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि –१ प्रति
४. नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको सक्कल र प्रतिलिपि –१ प्रति
५. हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो२÷२प्रति
६. अन्य आवश्यकता अनुसारका कागजात
७. आवश्यकता अनुसारको सर्जमिन गर्नसक्ने

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- एक दिन वा सर्जमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १६०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रष्ट खुलेको निवेदन
२. अविवाहितको नागरिकताको प्रतिलिपि–१ प्रति
३. अविभावकको नागरिकताको प्रतिलिपि–१ प्रति
४. अबिभावकको सनाखत
५. सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- एक दिन वा सर्जमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १६०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रस्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
२. सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि –१ प्रति
३. विवाह दर्ता रजन्म दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि –१ प्रति
४. आवश्कता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का

Pages

जानकारी