FAQs Complain Problems

तलवी माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धमा। (श्री सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, रामेछान नगरपालिका)

तलवी माग फारामको ढाचा

https://drive.google.com/file/d/1A-yjq9d5Xi0JtpVaZSSM5-oWLbnVcbyH/view?u...

कार्यालयबाट पनि e-copy उपलब्ध हुने छ। जसको लागि pendrive अनिवार्य ल्याउनु पर्ने छ।

साथै updated EMIS 2077 को e-copy ito.ramechhapmun@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुने छ।